Search for Documents, Manuals, Templates or Forms
DRAGASH - Welcome to the site of RDA South

. Megjithat , sipas sh nimeve zyrtare statistikore t vitit 1981, n Komun numri i popullsis ishte ... vjetor prej 1,7 .Sa i p rket struktur s etnike, si sh nime zyrtare q shfryt zohen jan ato n t cilat ende bazohet UNMIK-u dhe OSBE-ja n

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizim ...

htet rore ( Gazeta zyrtare e RM nr.58/00 dhe 44/02) dhe neni 24 dhe 26 t ligjit p r ...arsim t mes m ( Gazeta zyrtare e RM nr.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/

Vendimet e Minutave te Mbledhjes, 6 Mars 2010

. Aktualisht n faqen zyrtare t QKK-s nuk sht i afishuar asnj dokument jurdik, ku citohet... transparente t QKK-s , k rkojm t afishohen n faqen zyrtare t QKK-s jo vet m financimet vjetore t kryera, por t gjitha

NEWSLETTER - Behgjet Pacolli | Faqja Zyrtare

është njeri i punës është ketu për t`ju ndihmuar që t`i zgjidhni problemet ... kjo komunë bllokon projekte dhe del i thotë qytetarëve që unë nuk bëra as gjë për Gjakovën. ... një shtëpi komunale ku do të ketë edhe të

Rivlerësim i përparimit në hartimin dhe zbatimin e ...

j publikimi n gjuh t tjera jan p rkthim nga versioni origjinal n anglisht, si dhe nuk jan dokumente zyrtare. . P RMBAJTJA P RMBLEDHJE EKZEKUTIVE 3 1. HYRJE 5 2. P RMBLEDHJE E KORNIZ S LIGJORE, T POLITIKAVE,

Strategjia rome fq me anesore

kacioneve p r ndjekjen dhe zbatimin e k saj strategjie. Ky vendim hyn n fuqi pas botimit n fletoren zyrtare. KRYEMINISTRI Fatos Nano 4 STRATEGJIA KOMB TARE P R P RMIR SIMIN E KUSHTEVE T JETES S S MINORITETIT

SUPER ÇMIME- DHURATA -SURPRIZA

re shqiptare q do t emetohen gjat vitit 2013. P r temat dhe specifikimet teknike vizitoni faqen ton zyrtare web www.postashqiptare.al ose mund t paraqiteni pran Drejtoris s Pergjithshme Posta Shqiptare Sh.A.

Draft Plani Kombëtar i Veprimit për Dërgesat në Para të ...

pyetje mbi vlerat e transfertave dhe t ardhurave t tjera nga jasht vendit q merren p rmes kanaleve zyrtare dhe jozyrtare. Ve k saj, sht duke u zhvilluar nj v zhgim nga INSTAT me financimin e Bank s Bot rore

PROPOZIM PLANI AKSIONAR PËR VITIN 2012 PËR REALIZIMIN E ...

N baz t nenit 20 paragrafi 1 alineja 3 nga Ligji p r zhvillim t barabart rajonal ( Gazeta zyrtare e RM nr. 63/07), neni 3 nga Rregullorja e pun s s K shillit p r zhvillim t rajonit planor Jugper

Konkretizohet Klinika në bashkëpunimi Me IRJM në NATO FAQE ...

iratohet p rderisa nuk ka ndryshuar q ndrimi i k shilltar ve maqedonas n lidhje me nenin p r gjuh t zyrtare n Komun n e Strug s. Statuti i Komun s s Strug s duhet t miratohet me parimin e Badenterit p r ka